สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕    /   Hotline  Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content
 
  การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content