แบบสำรวจแรงงานนอกระบบ

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePpoOZBE12NX0suKVQFY4E1rtaUJXa8iheLT84J7PppuSrkg/viewform?usp=sf_link