สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง (พ.ศ.2550)

 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง (พ.ศ.2550) โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน (นายสุวรรณ์ ดวงตา) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าศูนย์ PIPO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการประมงจังหวัดภูเก็ต จำนวน 72 คน