สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เวลา 13.30 น. โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดภูเก็ต และตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนนอกระบบ
แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ