เชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมงานวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6

 

 ด้วยในวันที่ 5  เมษายน ของทุกปี (วันคล้ายวันประสูติของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE

เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเทิดพระเกียรติ จึงกำหนดจัดงานวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6

ขึ้นในปีนี้ภายใต้ชื่อกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE  PHUKET FAMILY RUN 2019" ในวันอาทิตย์ที่  7 เมษายน 2562 

ณ บริเวณเขื่อนบางวาด อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยกิจกรรมประเภทวิ่ง Fun Run ระยะทาง 6 กิโลเมตร

หากสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ ผกามาศ โรยทอง หมายเลขโทรศัพท์ 094-598-9445 , 0 7621 1330 ต่อ 1302