สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่ว่างงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่ว่างงานและยังไม่ได้ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 

**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ)

**กำหนดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม 2562

**กำหนดรายงานตัว/ปฐมนิเทศ/อบรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

#คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.เป็นแรงงานใหม่ หรือผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง
3.มีความประพฤติดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
#หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

**สอบถามรายละเอียด 076-685270-1 ต่อ 105,130