อาสาสมัครแรงงาน

 

 

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

     

 

ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๒๓๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ได้แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ตตามเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้

 

 

     ๑. อำเภอเมืองภูเก็ต    

 

          ๑.๑  นายภัทระ           อาจอาบทอง      อาสาสมัครแรงงานตำบลรัษฏา

 

          ๑.๒ นางสาวแววตา    ทองงาม             อาสาสมัครแรงงานตำบลราไวย์

 

          ๑.๓ นางทวีศักดิ์         ศรอินทร์             อาสาสมัครแรงงานตำบลกะรน

 

          ๑.๔ นางวิไลวรรณ     มาลาเพชร          อาสาสมัครแรงงานตำบลวิชิต

 

          ๑.๕ นายไพโรจน์       จอมบุญ              อาสาสมัครแรงงานตลาดใหญ่

 

          ๑.๖ นางอารีย์             ตันนาภัย            อาสาสมัครแรงงานตำบลตลาดเหนือ

 

          ๑.๗ นางสาวศิริมา     ไข่มุก                  อาสาสมัครแรงงานตำบลฉลอง

 

          ๑.๘ นางหนูชม           ปลูกไม้ดี            อาสาสมัครแรงงานตำบลเกาะแก้ว

 

 

     ๒.  อำเภอกะทู้

 

           ๒.๑ นางธิดา             กาญจนณ์            อาสาสมัครแรงงานตำบลป่าตอง

 

           ๒.๒ นางประทุมรัตน์  โตนด                  อาสาสมัครแรงงานตำบลกะทู้

 

           ๒.๓ นางสาวอารี        ฮะยีมุด                อาสาสมัครแรงงานตำบลกมลา

 

 

     ๓.  อำเภอถลาง

 

           ๓.๑ นางลำใย            สะยาคะ               อาสาสมัครแรงงานตำบลป่าคลอก

 

           ๓.๒ นางสมทรง         อักษรสวัสดิ์         อาสาสมัครแรงงานตำบลสาคู

 

           ๓.๓ นางศศิกาน          ภูวรัตน์               อาสาสมัครแรงงานตำบลเชิงทะเล

 

           ๓.๔ นายพงษ์ศักดิ์    โยธารักษ์             อาสาสมัครแรงงานตำบลไม้ขาว

 

           ๓.๕ นางนุชลี           จิตต์สวาท             อาสาสมัครแรงงานตำบลเทพกระษัตรี

 

           ๓.๕ นางนิตยา          สันตเตโช             อาสาสมัครแรงงานตำบลศรีสุนทร