ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
รายงานสถานการณ์รายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) จังหวัดภูเก็ต
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 60 (มกราคม-มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต รายปี (มกราคม-ธันวาคม 2559)
รายงานสถานกาารณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2559
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 ปี 59(เมษายน-มิถุยายน 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 59 (มกราคม-มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต รายปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุยายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2558)
รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต รายปี (มกราคม-ธันวาคม 2557)